Dimension VVS-programmer – VandNet

Hvad er VandNet?

Programmet er et interaktivt, menustyret program med hovedvægten lagt på fleksibilitet og brugervenlighed. Programmets hovedformål er at være et praktisk stykke værktøj for dimensionering af vandinstallationer. Med programmet er det muligt at beskrive en vandinstallation, bestående af stikledning, fordelingsledninger, tapsteder og cirkulationsledning.

Efter at nettet er beskrevet, data er checket og eventuelle fejl er rettet, er det muligt at foretage en beregning. Herved fordeler programmet vandstrømme, udregner sandsynlige vandstrømme, og ud fra trykket i anboringen og minimum krævet tryk ved tapstederne, dimensionerer programmet rørstrækningerne, således at trykket udnyttes bedst muligt, samtidig med at den maksimale tilladelige vandhastighed i rørene ikke overskrides.

Cirkulationsledninger dimensioneres ud fra krav til maksimal afkøling af det varme brugsvand, krav til en minimal vandhastighed i cirkulationsledningen, samt det maksimale tryktab i ledningerne.Den cirkulerende vandstrøm beregnes ud fra et givet varmetab pr. meter fra ledningerne. På den måde inddateringen foregår, er det meget nemt at tilføje eller slette ledninger og tapsteder, for derefter at foretage en ny beregning.

Hvorfor vente? Få din prøvelicens til DIMENSION og kom i gang allerede i dag!