What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT - Own the Precast Process

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

Advanced software for calculations of prestressed concrete elements.

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for -building, structural design- and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modeling, detailing, assembly etc. We provide highly specialized software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Sep 16, 2019

BIM Energy - ett nytt beräkningsprogram för energisimulering av byggnader

BIM Energy - ett nytt beräkningsprogram för energisimulering av byggnader Nu utökar vi vårt produktutbud med energiberäkningsprogrammet BIM Energy. Programmet möjliggör genom sitt användarvänliga gränssnitt, smidiga grafiska verktyg och omfattande material- och installationskataloger, tidseffektiv energimodellering av befintliga byggnader såväl som analys av teknikval i tidiga skeden vid nybyggnation. Eftersom beräkningsprogrammet är flexibelt och lättanvänt vänder det sig såväl till erfarna energiberäkningsingenjörer som nya grupper av användare som tidigare inte använt energiberäkningsprogram och det möjliggör noggrannare analys av energieffektiviseringsåtgärder som tidigare kanske hanterats med handräkning eller uppskattningar. Beräkningsfunktionerna är hämtade från VIP-Energy som är vårt beprövade och validerade energiberäkningsprogram. Snabbheten i beräkningsalgoritmerna gör att resultatet kan uppdateras kontinuerligt, utan att avkall görs på beräkningsnoggrannheten. Detta gör att energieffektiviteten för olika utföranden kan bedömas löpande under arbetet. Användaren kan själv välja detaljeringsnivån genom att antingen välja byggdelar, driftscheman med mera från kataloger och göra mindre justeringar eller bygga upp modellen från grunden själv. Funktionerna för att simulera installationer som luftbehandlingsaggregat, kylmaskiner och värmepumpar är omfattande. På marknaden vanligt förekommande värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, frånluft och luft/luft) kan väljas direkt från katalogen och i övriga fall kan prestanda simuleras efter information från provningsdata och köldmedier. Programmet levererar en överskådlig beräkningsrapport där även enskilda parametrar kan väljas ut och plottas mot tid eller utomhustemperatur. Johnny Kronvall, professor emeritus och senior advisor på StruSoft, har varit med under hela utvecklingsresan och gläder sig nu när programmet lanseras: ”Det har varit en otroligt spännande resa där vi utvecklat ett helt nytt sätt att arbeta med energiberäkningar och tydligt utgått ifrån ett användarperspektiv”. Johnny och teamet på StruSoft kommer under nästa år arbeta med beräkningsprogrammet i forskningsprojektet ”Sannolik energianvändning i flerbostadshus” tillsammans med NCC och Lunds universitet som syftar till att genomföra känslighetsanalyser på indata i flerbostadshus. ”Programmet blir klart precis i rätt tid för fortsättningen av detta forskningsprojekt och erfarenheterna som görs i projektet kommer att komma användarna tillgodo i form av kontinuerlig utvecklig av programmet”, säger Johnny Kronvall. Som användare av StruSofts produkter får du inte bara tillgång till avancerad programvara utan även coachande support som hjälper dig att maximera nyttan med programvarorna. StruSofts ingenjörer finns tillgängliga för visningar och supportfrågor och det finns även kurser för dem som vill fördjupa sina kunskaper i energiberäkningar. Läs mer på https://www.strusoft.com/products/bim-energy.

Aug 29, 2019

Tips och tricks i WIN-Statik

Tips och tricks i WIN-Statik Under denna rubrik kommer ärenden som då och då förekommer på WIN-Statik supporten att presenteras. Den här gången behandlas instabilitet i Frame Analysis. Hur nodtyper, stagning och tväravstyvningar påverkar instabiliteten i Frame Analysis Viktigt! En nod som definieras med verktyget Element kommer automatiskt att anses vara sidostagad med hänsyn till böjknäckning ut ur ramplanet. Önskas ingen sidostagning med hänsyn till knäckning kan istället verktyget Ostagad nod användas. Noden anses då endast tillräckligt vridstyv för att gaffellagring med hänsyn till vippning kan förutsättas. I fallet ovan är såväl knäcklängden med hänsyn till böjknäckning ut ur ramplanet som vippningslängden 2m. I det här fallet är knäcklängden med hänsyn till böjknäckning 6 m medan vippningslängden är 2 m. Kontinuerlig sidostagning I dialogrutan ovan anges kontinuerlig sidostagning på högra sidan av element 1 och 3. Punktvis sidostagning I dialogrutan ovan anges punktstag med c/c 2 m vid ovankant av element 2.  För att visa angiven sidostagning grafiskt kan nedanstående val aktiveras. Vilket då visas enligt nedan: När kontinuerlig stagning angetts vid båda kanter kan ingen knäckning eller vippning ut ur ramens plan förekomma. När ena kanten är kontinuerligt stagad kan ingen ren böjknäckning ut ur planet förekomma men eftersom den fria kanten kan böja ut kan vridknäckning förekomma. När punktstag angetts kan böjknäckning ut ur planet och vippning mellan stagen förekomma. För ren böjknäckning ut ur planet beräknas knäcklängden med hänsyn till samtliga stöd oavsett kant. För vridknäckning beräknas knäcklängden för varje kant för sig och det maximala värdet används. För vippning slutligen beräknas kapaciteten endast med hänsyn till de stag som befinner sig vid en kant som är tryckt för den aktuella lastkombinationen. Punktstag angivna vid en dragen kant ingår inte beräkningen av kapacitet med hänsyn till vippning.  Vid kontinuerlig stagning av en dragen kant beräknas kapaciteten för bunden vippning. För ett element med momentfördelning och punktstag enligt ovan kommer ingen hänsyn att tas till stödet längst till höger eftersom det befinner sig vid en dragen kant. Elementet kommer då att indelas i tre delar med längderna 2m, 2m och 4m. Tväravstyvningar I dialogrutan för Tväravstyvningar anges att elementets liv eventuellt är försett med tväravstyvningar. Om tväravstyvningar anges kan kapaciteten med hänsyn till livbuckling höjas för slanka liv. Tväravstyvningar kan bara anges för öppna tvärsnitt. Enligt ovan är två tväravstyvningar angivna för element 2.  Med valet Detaljer kan slutligen all angiven indata för dimensioneringen visas grafiskt såsom för element 2 nedan. Kapacitet Flera av de kapaciteter som används i kontrollrutan ovan är beräknade med hänsyn till någon form av instabilitet. Mer information avseende hur instabilitet reducerar bärförmågan erhålls med valet Kapacitet. Ur rutan ovan kan då utläsas att det med hänsyn till vippning finns stagningar 2 m och 4 m ut på elementet. Ren böjknäckning ut ur ramens plan beräknas med knäcklängd 2 m med hänsyn till angivna stag. Vridknäckning sker dock för en knäcklängd motsvarande hela längden 8 m då ena flänsen är ostagad. Skjuvbuckling av livet sker med hänsyn livavstyvningar angivna 2.67 m och 5.34 m utmed elementet.    

Aug 27, 2019

API och automatiserat arbetsflöde

API – ett brett begrepp som inrymmer stor potential.  API står för Application Programming Interface. Det betyder egentligen bara att det finns ett protokoll för kommunikation med programvaran genom olika typer av anrop och svar. Varför finns det en så stor potential i detta? Jo, det låser upp möjligheten att koppla olika program med varandra samt att anropa vissa delar av ett program och få ett svar med en viss information. Denna informationen kan man sedan skicka vidare in i nästa program. Detta underlättar informationshanteringen avsevärt samt möjliggör att man själv kan sätta ihop ett anpassat arbetsflöde som anropar en viss funktion med ett svar från en annan funktion och på så sätt kan arbetet automatiseras. Denna typ av funktionalitet har funnits sedan länge, även i FEM-Design. Det har dock varit en hög tröskel för att komma igång med denna typ av arbete för en vanlig användare. Många gånger har detta berott på ett gammalt och svårtillgängligt API-gränssnitt vilket har lett till ett omständligt och krångligt tillvägagångssätt. I takt med att olika grafiska programmeringsapplikationer blivit mer och mer populära, så som Dynamo till Revit och Grasshopper till Rhino, har dörren för en vanlig användare öppnats på vid gavel. Det som saknats har varit moderna och smidiga API-verktygslådor för dessa program, men inte längre! Vi på StruSoft har jobbat med att utveckla ett användarvänligt men kraftfullt API till både Python, Dynamo och Grasshopper. Anpassat för att passa in i ett automatiserat arbetsflöde med målgruppen byggingenjörer, inte programmerare! Exempel - Paraboliskt tak Låt oss visa ett kort exempel. Arbetsflödet är skapat i Dynamo med anrop till FEM-Design och Revit. Flödet skapas genom att koppla olika noder med varandra där varje nod utför en viss procedur. Det kan vara t.ex. att skapa en linje mellan två punkter, skapa randvillkor i FEM-Design eller kanske köra FEM-modellen. Skriptet är uppbyggt enligt nedan: 1. Geometrin skapas i Dynamo utifrån vissa parametrar. Detta innebär att vi snabbt och enkelt kan göra ändringar i geometrin utan att behöva modellera om något  2. Denna information skickas automatiskt in i FEM-Design där vi utför en analys av strukturen samt exporterar resultat i form av t.ex. en beräkningsrapport automatiskt 3. Scriptet kan sedan anropa Revit och skicka vidare informationen för att skapa ritningar - även detta automatiserat I och med detta kan vi generera modell, analys, beräkningsrapporter och ritningar nästan helt automatiskt utifrån ett fåtal indata-parametrar. En stor fördel med att jobba i denna typ av miljö är att det redan finns avancerade optimeringsalgoritmer som kan kopplas in i arbetsflödet. Detta möjliggör användandet av det som brukar gå under benämningen AI, nämligen någon form av maschine learning genom t.ex. evolutionära optimeringsalgoritmer. Dessa finns att tillgå till både Dynamo, Grasshopper och Python.  API för Python finns i nuläget publicerat på wikin API för Dynamo kommer publiceras under vecka 36 API för Grasshopper kommer publiceras under hösten 2019 Nu till hösten kommer vi ha utbildning i hur man kan skapa ett automatiserat arbetsflöde. Anmäl er till onlinekursen genom att följa länken nedan: https://strusoft.com/event/2019-10-24-FEM-API-Web Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor kring automatiserat arbetsflöde och hur detta kan användas i dina projekt!   Kontakt: Andreas Oscarsson andreas.oscarsson@strusoft.com +46 735 19 00 37  
Case:
Sweco I ahead of the curve in BIM
Case:
Kronetorp I From concept to reality with IMPACT
Case:
Norra Tornen I Sweco Structures
Case:
FEM-Design Glitne I Sigma Civil