What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive BIM modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

Advanced software for calculations of prestressed concrete elements.

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for -building, structural design- and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modeling, detailing, assembly etc. We provide highly specialized software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Feb 13, 2020

Skräddarsydd kurs fördjupar Skanskas kunskap om geomodulen

Intresset för FEM Designs geomodul 3D Soil var stort på Skanska i Malmö. Med hjälp av vår skräddarsydda kurs fick konstruktörerna en djupare kunskap om modulen utifrån deras behov. Att fördjupa kompetensen och nå nya insikter är ett viktigt steg för att analysarbetet med våra program ska bli både enklare och effektivare. Vägen dit är självklart att gå en utbildning hos oss. Vi har ett heltäckande utbud av kurser som ger färdigheter på olika nivåer och blir en bra kunskapsbas som användaren kan bygga vidare på med fler kurser. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar som är utformade efter användarens behov och anknyter till projekt och utmaningar som man stött på i beräkningsarbetet. En djupdykning med avstamp i användarens arbetsvardag med stort fokus på egna frågor och hur de kan lösas i FEM Design. Anpassad kurs om 3D Soil på Skanska På Skanskas kontor i Malmö är intresset stort för FEM Designs geotekniska modul 3D Soil. Konstruktörerna på avdelningarna för hus och bro efterlyste mer kunskap hur de kan nyttja modulen på bästa sätt utifrån sina erfarenheter i projekten. Därför valde man att be oss ordna en anpassad kurs. - Isak och Luis på StruSoft kom till vårt kontor i Malmö och höll kursen under en dag för mig och mina kollegor som jobbar med grundkonstruktion, berättar konstruktören Kent Phung. Vi var 15 konstruktörer och hade förberett oss och samlat olika frågor och funderingar som vi fick tillfälle att ställa och diskutera. Kursens upplägg på Skanskakontoret innehöll flera moment med fokus på geoteknik, där varvades teori med praktik tillsammans med olika tillämpningar och funktioner hos modulen. Under dagen jobbade deltagarna med att lösa uppgifter och fick flera tips för att underlätta analysarbetet. Konstruktörerna fick under kursdagen diskutera och ventilera problem och ställa de förberedda frågorna. Vad tycker du om denna form av utbildning med anpassad kurs? - Jättebra, säger Kent. Framför allt att kursen utgick från våra behov och att vi fick reda ut alla frågetecken som vi haft. Dessutom var det intressant att få ta del av konstruktörer hos oss på andra avdelningar, hur de jobbar och vilka tankar som de har i beräkningsarbetet med 3D Soil. Kursen gav konstruktörerna en bra grund att stå på. - Tanken är att vi på egen hand ska jobba vidare med modulen, säger Kent. Vi har diskuterat att gå vidare och be StruSoft arrangera en fortsättningskurs hos oss så att vi kan ytterligare fördjupa kunskapen. Nära utbyte av tankar och ideér på plats En viktig poäng med våra anpassade kurser är att få en kreativ studiemiljö med utrymme för impulsiva frågor från deltagarna, få igång en livfull problemlösande diskussion och ge bra och tydliga exempel på analyser i mjukvaran. Närhet är ett nyckelord för oss. Därför kan vi inte arrangera dessa skräddarsydda kurser över nätet, via Skype eller motsvarande. Då skulle all spontanitet och dynamik gå förlorad. På dessa anpassade kurser finns ingen övre gräns på deltagarantal, i regel brukar de vara upp till tio personer. Om det är ett större antal har vi också fler kursledare för att täcka in allas behov. Kursen kan arrangeras som en del av en teknikdag eller som en enskild insats och kan också anknyta till ett aktuellt projekt. Vi är flexibla så att kursen blir så värdefull som möjligt och vi tar också fram ett särskilt utbildningsmaterial baserat på kundens behov och frågeställningar. Efter kursen, när användaren sitter vid datorn och ska tillämpa all ny kunskap i ett projekt, uppstår ibland frågor. Enklaste sättet är att ta kontakt med den kundcoach som har lett kursen och kan snabbt och enkelt ger förslag på lösningar. Handlar det om funktioner i programmet eller modulerna är det bäst att kontakta supporten. Våra anpassade kurser utgår från dig som användare och dina utmaningar. Kontakta din kundcoach för att veta mer eller beställa en anpassad kurs, du hittar kundcoacherna här.    Kent Phung, konstruktör på Skanska, tyckte den skräddarsydda utbildningen i 3D Soil var bra. - Framför allt att kursen utgick från våra behov och att vi fick reda ut alla frågetecken som vi haft.   Bildkälla: Skanska Reportage: Love Jansson, ComWise

Feb 13, 2020

Böjknäckning av betong – Tre olika metoder i EC2

Det finns tre metoder att beräkna betongknäckning i EC2. Den Generella metoden enligt EC2 5.8.6 samt de förenklade metoderna, Styvhetsmetoden enligt 5.8.7 och Krökningsmetoden 5.8.8. Den Generella metoden bygger på ickelinjära beräkningar där en verklig 2ord beräkning genomförs samtidigt som hänsyn hela tiden tas till konstruktionens förändrade styvhet pga uppsprickning. Vid de båda förenklade metoderna beräknas 2ord moment med olika formler där de ingående parametrarna kalibrerats fram med hjälp av den Generella metoden. Den Generella metoden kräver förstås datorberäkningar medan de båda andra även kan utföras för hand. När det gäller WIN-Statik så kan två program hantera böjknäckning av betong, Concrete Column och Frame Analysis. Med Concrete Column kan beräkningar enligt de båda förenklade metoderna utföras medan Frame Analysis kan hantera alla tre. De tre metoderna kan ibland ge ganska olika resultat men är alla godkända enligt det Svenska annexet. Man kan inte säga att någon av de tre metoderna i alla lägen ger det mest gynnsamma resultatet utan detta kan variera med situationen. Vid samtliga metoder är det viktigt att ta hänsyn till det effektiva kryptalet i ULS (Ultimate Limit State) som det handlar om här. De supportärenden gällande böjknäckning av betong som kommer in handlar ofta om två situationer 1. Vid den första har man använt Frame Analysis och beräknar en helt symmetrisk pelare men får ganska olika resultat när det gäller instabilitet i planet och ut ur planet vilket konfunderar. Normalt har man då använt programmets defaultvärden och får då en dimensionering enligt den Generella metoden i planet men enligt Styvhetsmetoden ut ur planet. Som default utförs en 2ord analys i programmet eftersom detta val är aktiverat. Om en 2ord analys utförs används den Generella metoden i planet men om 2ord analys avaktiveras kommer den av de förenklade metoderna som är vald att användas. Ut ur planet kan inte den generella metoden användas eftersom detta är ett plant ramprogram. Där används någon av de förenklade metoderna där Styvhetsmetoden är default. För att få samstämmiga resultat kan alltså 2ord analys avaktiveras varvid den av de förenklade metoderna som är vald kommer att användas i båda riktningar. 2. Det andra fallet är likartat men handlar då om att man gjort en beräkning i Concrete Column, normalt med Styvhetsmetoden som är default. Sedan kontrollerar man beräkningen i Frame Analysis med en 2ord analys och får då ett annat resultat i planet av samma skäl som ovan beskrivits. Även här är då lösningen att avaktivera 2ord analys för att få samstämmiga resultat. Vilken metod som använd visas i resultatrutan. Vilken metod ska man då använda? Det finns inget generellt svar på vad som är bäst i varje enskild situation och som ovan påpekades ger ingen av metoderna alltid det mest gynnsamma resultatet. Den Generella metoden innebär förstås de mest avancerade beräkningarna och kanske den då också ligger närmast verkligheten. Den reducerade styvheten pga uppsprickning har ofta stor inverkan på bärförmågan vilket lätt kan kontrolleras genom att göra en jämförande beräkning utan uppsprickning i Frame Analysis. En effekt som vi uppmärksammat under alla år med support kring detta är dock att när det gäller konstruktioner med begränsad armering tex väggar så ger Styvhetsmetoden ofta en markant lägre bärförmåga jämfört med övriga metoder.

Feb 13, 2020

Ny modul för analys och dimensionering av KL-trä

Med CLT-modulen i FEM-Design 19 implementeras en ny mekanisk modell som möjliggör analys och dimensionering av KL-trä. Teorin grundar sig i den beprövade Laminated Shell Theory som är generell och tillämplig för alla typer av sammansatta laminerade skivor. Den primära inriktningen med denna modul är dock beräkning av skivor i KL-trä varför den nya beräkningsmodellen lagts till som ett komplement i de befintliga Timber plate-verktygen. Teorin som används för beräkning av förskjutningar och spänningar är allmän, medan designmetoder för skivor i KL-trä är specifika och standardberoende. För att bibehålla möjligheten till generell användning kompletteras den ursprungliga mekaniska modellen för otrotropa plattor. Alternativen för mekanisk modell blir från och med version 19 alltså Orthotropic shell för vanliga ortotropa plattor, Cross laminated timber (CLT) för skivor i KL-trä och General laminated composite (GLC) för andra typer av laminat. För KL-trä finns både analysresultat, i form av förskjutningar och spänningar, samt dimensioneringsberäkningar tillgängliga, medan endast analysresultat tillhandahålls för GLC-paneler. De olika paneltyperna lagras i olika bibliotek men definieras lagervis på samma sätt. För KL‑trä är det möjligt att lägga till ett nytt lager genom att klicka på materialets cell i tabellen, varpå det vanliga trämaterialbiblioteket dyker upp och ett material kan väljas för det aktuella lagret. När valet gjorts fyller programmet automatiskt i alla nödvändiga indata för det aktuella lagret, inklusive mekaniska egenskaper för analysresultat och brottspänningar för dimensioneringsberäkningar. Det finns vissa egenskaper bland lagrens obligatoriska indata som inte anges i Eurokoden. I de fall tillverkaren inte anger värden för dessa kan de antas enligt följande: • Gyz (Grolling) = Gmean / 10 • nuxy = 0.2 • fRk = fvk / 2 • fxyk = fvk Dessa värden kan även skrivas över och matas in manuellt. Utöver materialdatan för lagren kan även deformationsfaktorn kdef för de olika serviceklasserna och eventuella styvhetsreduktionsfaktorer anges. Det nya materialbiblioteket för KL-trä innehåller produkter från många kända tillverkare och nya paneler kan enkelt skapas baserat på dessa. Att lägga till GLC-paneler fungerar på samma sätt förutom att endast de mekaniska egenskaperna är nödvändiga att definiera. För alla de tre mekaniska modellerna finns möjlighet att visa elementstyvhetsmatrisen i skalets mittplan, inklusive delmatrisen B som hanterar kopplingseffekten mellan de olika lagren. För modeller som innehåller CLT- eller GLC-paneler tillhandahålls resultat i både modellvyn och detaljerade resultat för lastfall, lastkombinationer, max av lastkombinationer, max av lastgrupper, influenslinje samt max av åkande last. Den första gruppen innehåller förskjutningar, inre krafter och spänningar, vilka visas på samma sätt som tidigare förutom spänningarna som behöver ytterligare alternativ på grund av den laminerade konstruktionen. När vi ska studera spänningarna i en sådan skiva behöver ett koordinatsystem väljas eftersom själva skalet har ett lokalt system och alla lager i skalet har ett lokalt system. För att lättare förstå spänningskomponenterna finns därför möjligheten att välja koordinatsystem som kan vara antingen "Shell local system" eller "Layer local system". Exempelvis om de lokala koordinatsystemen för skalet respektive lagret inte är identiska varierar den fysiska riktningen för en visad Sigma x'-spänning beroende på vilket system som väljs. Detta innebär att vinkeln Theta, som definierats för lagret i materialinställningarna, är skild från noll.   Till skillnad från de vanliga icke-laminerade skalen kan skjuvspänningarna Tau y'z' och Tau x'z' inte bara visas i mittplanet utan även i toppen och botten av lagren. För vissa mellanliggande lager är dessa spänningar inte nödvändigtvis noll, i motsats till icke-laminerade skal vars topp- och bottenvärden alltid är noll på grund av den paraboliska spänningsfördelningen. Då det finns många alternativ för att studera spänningar kan det vara ett tidskrävande arbete att hitta de maximala spänningskomponenterna på skalet, särskilt i de fall konstruktionen har en komplex belastning. För att underlätta denna process finns förutom det punktbaserade detaljerade resultatet även ett skalbaserat alternativ. För det punktbaserade alternativet kan vi välja en godtycklig punkt på CLT‑/GLC-panelen och får då ett detaljerat resultat där skalets geometri och de fem spänningskomponenterna visas. Eftersom hela skalet kan ses här kompletteras koordinatsystemväljaren med varje lagers lokala koordinatsystem. För maxresultat (till exempel Maximum of load combinations) finns många tillgängliga maxkriterier vilka kan grupperas enligt följande. Max av alla komponenter (t.ex. All components +): söker efter kombination(-er) för varje komponent som ger det största positiva värdet på spänningskomponenten längs alla lager i den valda punkten. Spänningsdiagrammen visar resultatet från kombinationerna som tillhör dessa komponenter. Observera att det kan finnas fem olika kombinationer i det detaljerade resultatet. Max av alla lager efter spänningstyp (t.ex. All layer, Sigma x +): söker efter den kombination som ger den största positiva normalspänningen i x-riktning längs alla lager i den valda punkten. Spänningsdiagrammen visar resultatet av denna kombination. Max i ett lager efter spänningstyp (t.ex. 2. layer, Sigma x +): söker efter kombinationen som ger den största positiva normalspänningen i x-riktning i det andra lagret i den valda punkten. Spänningsdiagrammen visar resultatet av denna kombination. Det andra alternativet för att ta fram ett detaljerat resultat är det skalbaserade alternativet, där endast en CLT-/GLC-panel behöver väljas utan att definiera en exakt punkt. Det är endast tillgängligt för resultat av maxtyp, som Maximum of load combinations. Kriterierna för maxvärden är desamma som för det punktbaserade detaljerade resultatet men i detta fall är sökningen inte begränsad till en nod, utan programmet kontrollerar alla noder på skalet enligt de valda kriterierna. För den första kriteriegruppen (max av alla komponenter) kan de fem maxvärdena från spänningskomponenterna uppstå vid fem olika noder på skalet, också möjligen från fem olika lastkombinationer. Detta resultat är utmärkt för att se de totala maximala spänningarna på skalet när alla noder och alla kombinationer beaktas samtidigt. Dessa noder visas med position och nodnummer på geometrifiguren. För den andra kriteriegruppen (max av alla lager efter spänningstyp) och den tredje kriteriegruppen (max i ett lager efter spänningstyp) utförs sökningen på en spänningskomponent, så att alla spänningsdiagram visar resultatet av samma nod som ger maxvärde för vald komponent med samtidiga spänningsdiagram i denna nod för de andra komponenterna. I visningsalternativen kan skalan på figurerna och storlek och teckensnitt för värdena ställas in. För KL-trä tillhandahålls dimensioneringsberäkningar för brottlastkombinationer och deformationskontroll i bruksgränstillstånd, där det senare även kan utföras under analysfliken. Genom att ställa in olika deformationsfaktorer i panelens indata för karakteristiska och kvasi-permanenta kombinationstyper, kan både omedelbar respektive långvarig nedböjning kontrolleras korrekt enligt Eurokoden. När det gäller brottlastkombinationerna finns flera kontrollkriterier tillgängliga, några av dem är valfria (och kan ställas in i Calculation parameters) eftersom Eurokoden inte innehåller dessa. Dimensioneringskontroll finns tillgänglig på fliken Timber design med alternativet CLT panel. Den första gruppen av dimensioneringsformler är de välkända spänningskontrollerna från Eurokoden som är relaterade till KL-trä, det vill säga tryck/drag och böjning längs och tvärs fiberriktning, tvärgående skjuvspänningar och rullskjuvning. Dessa kontroller utförs för varje lager i det aktuella lagrets lokala koordinatsystem, i topp och botten eller vid parabelmax för skjuvspänningar. Den andra gruppen består av tre interaktionsformler, skjuvinteraktion, tryck/drag samt skjuvning. Eftersom dessa inte ingår i Eurokod 5, går det att ställa in huruvida dessa kontroller ska beaktas eller inte. Den tredje gruppen är knäckning- och vridningskontroll. Knäckningskontrollen av skivor i KL-trä utförs endast för de områden med en betafaktor som är skild från noll, även för de lager som är mindre än 45° från knäckningsriktningen. För vridkontrollen som vanligtvis tillämpas på väggar belastade i sitt plan måste alternativet "no glue at narrow sides" kontrolleras i panelens materialindata. Dessa metoder är baserade på olika standarder och vetenskapliga artiklar. Ytterligare information om dimensioneringskontrollerna kan hittas i CLT-modulens teorihandbok.
Case:
Sweco - ahead of the curve in BIM
Case:
Kronetorp I From concept to reality with IMPACT
Case:
Norra Tornen I Sweco Structures
Case:
FEM-Design Glitne I Sigma Civil