What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you
STRUSOFT

Leading engineering software provider for over 35 years

See all products Get in touch

FEM-Design | Structural Analysis and Design Software

Powerful and intuitive modeling software for structural analysis of building structures.

IMPACT | BIM Software for Precast Design & Planning

A family of advanced BIM precast software to efficiently manage, detail, produce, transport and erect concrete elements.

PRE-Stress | Design Software

PRE-Stress is an advanced software for calculations of prestressed concrete elements, including hollowcore slabs; slabs; beams; sloped beams and double tees. 

See all software

About StruSoft
StruSoft makes life easy for building; structural design; precast concrete design and architectural engineers who work with analysis and design of buildings, structural engineering, 3D modelling, detailing, assembly etc. We provide highly specialised software in “Structural Analysis & Design” – all essential tools for the entire building industry of construction companies, engineering firms and consulting companies. We also provide a complete BIM workflow for precast concrete businesses. Our software helps our clients saving time and money by increasing the quality, efficiency and productivity when engineering buildings.

Sep 25, 2020

Masonry Design - ny uppdaterad version

Masonry Design ver 6.5  En ny kraftigt uppdaterad version av programmet Masonry Design finns nu tillgänglig. Med programmet kan väggar, pelare, balkar och valv uppbyggda av stenar eller block dimensioneras.                                       Huvudnumret i den nya versionen är en anpassning till den danska marknaden med danskt annex och danskt språk men i samband med detta har programmet även uppdaterats på följande punkter: Möjlighet att själv ange materialvärden från produkttabeller  Förbättrad grafik vid presentation av armering                                                               Grafisk uppritning av aktuell brottlinjefigur  Mer detaljerad resultatredovisning för flera typer av murar  Eget värde kan nu anges på friktionskoefficienter för vägg och mellan vägg och platta vid skjuvväggar  Egen armering kan nu anges  Omarbetad manual 

Sep 25, 2020

3D Soil - Tekniska fördelar

3D Soil – Tekniska fördelar I denna artikel presenterar vi de tekniska fördelar som erhålls vid analys med hjälp av FEM-Design 3D Soil-modulen. Vi har tagit fram några enkla exempel för att jämföra resultatet mellan 3D Soil och en mer traditionell modellering med bäddmoduler och fjäderstöd. Tveka inte att kontakta oss för en testversion av 3D Soil! Syftet med 3D Soil-modulen är att modellera kraftfördelning i marken samt interaktion mellan byggnad och mark. Eftersom FE-metoden utgår från styvheter för att hitta kraftförening är det av största vikt att modellera upplag och stöd med rätt styvhetsförhållande. Vi ska titta närmare på två situationer där 3D Soil-modulen ger ett mycket bättre resultat och dessutom sparar tid jämfört med en mer traditionell modellering. Platta på mark I exemplet nedan vill vi modellera en platta på mark belastad med en jämnt utbredd last. Platta på mark är en vanlig situation men kan vara svårt att modellera på ett korrekt sätt med hjälp av en bäddmodul. Problemet ligger i att oavsett vilken styvhet som man väljer har bäddmodulen ingen egen tjocklek. Detta innebär att man ej simulerar lastspridningen i djupet på marken. I bilden nedan illustreras två olika fall för att analysera en platta på mark. Fall 1 är en platta med markvolymen under, här illustreras lastspridningen med blåa linjer. Som framgår i figuren fås en lastkoncentration i mitten av plattan (fler linjer som skär varandra). Fall 2 är en platta med en konstant bäddmodul under. Bäddmodulen har inget djup och följaktligen kan ej en lastkoncentration i mitten av plattan erhållas. På grund av spänningsvariationen i marken mellan mitten och kanten av plattan fås en krökning i plattan. Den mark som ”aktiveras” vid sidan av plattan tillför dessutom styvhet till utkanten av platta vilket vidare förstärker detta beteende. I fall 2 med bäddmodul är kraften i varje nod i bäddmodulen lika. Detta innebär att deformationen blir helt jämn och ingen krökning i plattan fås. För att få moment och tvärkrafter krävs en krökning i plattan. I fall 1 fås korrekta snittkrafter eftersom markens styvhet och deformation blir korrekt. I det andra fallet fås inga snittkrafter alls eftersom det inte är någon krökning i plattan. Slutsatsen är att en enkel konstant bäddmodul under en platta på mark inte ger korrekta snittkrafter för dimensionering. För att utföra en korrekt dimensionering med hjälp av bäddmoduler behövs det att styvheten varierar under plattan. Detta är mycket tidskrävande då man får dela in plattan i olika fält och applicera bäddmoduler med rätt styvhet under dessa fält. I verkligheten kan dessutom styvheten av marken variera beroende på spänningstillståndet, detta är ytterligare en svårighet att hantera med en bäddmodul men är automatiskt inkluderat i 3D Soil om man väljer att utföra en ickelinjär analys. I det bifogade exemplet finns två plattor, den ena är modellerad med en markvolym under och den andra med en bäddmodul. Jämför gärna resultatet vad gäller de inre krafter och deformationer mellan plattorna.    Exempel 1   Fundament och stödförskjutningar En annan situation som är intressant att studera är två stöd som är placerade nära varandra. I bilden nedan ser vi denna situation där det ena fundamentet belastas av en stor last och det andra av en mindre last. I denna typ av situation kommer markens deformation under det större stödet inte bara påverka styvheten för intilliggande stöd utan även introducera en last genom en så kallad stödförskjutning. För att ta hänsyn till denna effekt vid en mer traditionell modellering med hjälp av punktstöd krävs ett ganska omfattande arbete i steg där man först behöver räkna ut differentialsättningen mellan de två stöden för att sedan applicera rätt stödförskjutningslast. Detta hanteras helt i 3D Soil eftersom marken finns med i analysen och förskjutningar och deformationen i marken kommer påverka lastfördelningen för samtliga objekt i modellen. I det bifogade exemplet finns två ramar som står nära varandra. Den större betongramen belastas av en stor last och den mindre stålramen har en låg belastning. I och med att de står nära varandra på samma mark så kommer de att påverka varandra, både vad gäller deformation men även snittkrafter. Jämför detta med den mer idealt-modellerade konstruktionen bredvid, samma last men istället med punktstöd vid pelarna. Utöver den fysiska kopplingen genom marken fås även en bättre uppskattning av vridstyvheten i upplaget jämfört med att bara sätta ett punktstöd med styvheten 10^10 kNm/rad. Detta kommer också påverka lastfördelningen mellan pelarna och balken i ramen. Jämför snittkrafterna mellan strukturerna och hur lasten är fördelad i denna statiskt obestämda konstruktion.   Exempel 2   Komplexa grundläggningar 3D Soil går att använda till mer komplexa grundläggningar som t.ex. kompensationsgrundläggningar eller där plastiska omfördelningar och ickelinjära materialegenskaper är viktiga (t.ex. vid lera). För att hantera detta är beräkningen i 3D Soil uppdelad i tre olika faser. Fas 0 Fas 0 används för att etablera det ursprungliga spänningstillståndet i marken vid ett ickelinjärt material så som lera. Denna information är viktig för att sedan kunna jämföra spänningstillståndet vid eventuell utgrävning (avlastning) för att få en korrekt styvhet. Fas 1 I fas 1 beräknas spänningstillståndet med hänsyn till eventuella utgrävningar men enbart med markens egenvikt, detta kommer jämföras med fas 0 för att etablera avlastningsstyvheten. Det är viktigt att veta hur mycket marken avlastats vid t.ex. en kompensationsgrundläggning. Fas 2 I fas 2 appliceras den yttre lasten som verkar på marken från byggnaden. Vid ickelinjära och plastiska beräkningar appliceras lasten i steg för att uppdatera styvhetsmatrisen om något område plasticerar eller om styvheten på ickelinjära material förändrats mellan stegen. Just nu har vi fina kampanjpriser på FEM-Design 3D Soil och FEM-Design Foundation Design, tveka inte att kontakta oss för en testversion eller offert!

Sep 24, 2020

Krävande analyser i flera steg när spektakulär undervattensrestaurang dimensionerades med FEM-Design

Det verkar som om betongkonstruktionen glidit ned i havet. Undervattensrestaurangen ”Under” i södra Norge ser ut som inget annat och erbjuder gästen en makalös vy med fiskar som simmar förbi i fjorden. Det minst sagt spektakulära projektet hade flera utmaningar där FEM-Design spelade en viktig roll. Restauranger är ofta högt placerade och bjuder gästen på en vidsträckt vy. På den sydligaste delen av Norge låter man istället gästen avnjuta måltiden under havsytan med ett stort fönster ut mot fiskar och havslivet. Det är en minst lika storslagen upplevelse. Undervattensrestaurangen ”Under” har plats för 100 gäster och invigdes 2019. För att konstruera och bygga den långsmala formen måste flera knutar lösas som satte teknik och kunskap på tuffa prov. Havsbundna laster Restaurangens till stor del nedsänkta betongform påverkas inte av vanliga vind- eller nyttolaster. Det handlar istället om helt andra krafter. - Bara vågor och tidvatten har betydelse och det var en stor utmaning i beräkningarna, säger ingenjören Terje Raanes på det norska arkitekt- och ingenjörsföretaget Asplan Viak. Terje är van användare av FEM-Design och har tillsammans med sina medarbetare genomfört omfattande beräkningar. Eftersom restaurangens form är så speciell kunde man inte dra nytta av kunskap inom projekt med havsanknytning som offshore eller plattformar. Det krävdes en hel del nytänkande. - Tidvatten är en statisk last som vi tog in i FEM-Design. Men det var inte lika lätt med vågorna och i Norge finns ingen standard för vilken våglast som ska analyseras i en konstruktion. Enorm datamängd i varje analys Våglasterna togs fram av ett konsultföretag med specialkompetens inom marin sektor. De enorma datamängderna importerades sedan i FEM-Design med ett skript som Terje och hans medarbetare hade tagit fram. I programmet omformades våglasterna till punktlaster i konstruktionen. Huvudberäkningsfilen i FEM-Design innehöll upp emot 1200 lastkombinationer utifrån de åtta värsta vågtyper som har störst påverkan. - En mycket komplicerad uppgift där vi lade tid på att hitta rätt arbetssätt, berättar Terje. Därefter var det enkelt att köra analyserna och ta ut resultatet på vanligt sätt. Varje analys tog ungefär sex timmar. Restaurangens yttre skal i betong gjöts i flera omgångar på en stor ställning. Det skedde på andra sidan havsviken där restaurangen ska placeras. Men det mest kritiska var när den färdiga betongkroppen skulle fraktas på fjorden och monteras på plats eftersom det var många faktorer som kunde spela in. På plats förankrades sedan den på ett antal pelare på havsbotten. - Totalt krävdes fyra olika beräkningssituationer för att få fram rätt dimensioner, berättar Terje. Vi räknade på det tomma betongskalet. Vi räknade även på konstruktionen under byggandet av den, bland annat tyngdpunktsberäkningar eftersom den byggdes horisontellt. Dessutom räknade vi på den kompletta restaurangen med betongkroppen och inredning, ventilation och andra detaljer. Den fjärde beräkningen, för att transportera restaurangen till sin plats, gjordes i ett annat program. Analys av bottenpelare och deformation Betongkonstruktionen vilar på två horisontella och elva vertikala stålpelare, som är monterade på havsbotten. Dimensioneringen av pelarna är också utförd i FEM-Design. En annan uppgift vara att analysera när stora vågar slår över konstruktionen och hur den rör sig. Man analyserade också deformationer som kan uppkomma hos betongen. Golvet i restaurangen består av en betongplatta som vid högt tidvatten böjs upp på grund av tryck från sex meter vatten underifrån. Den deformationen klarar inte fönstret. Därför har man analyserat detta i FEM-Design och dimensionerat en fästanordning som håller bottenplattan på plats. Projektet pågick under fem år. Under hela förloppet, från de första beräkningarna till dess att undervattensrestaurangen stod klar och invigdes 2019, löste ingenjörerna många svåra och avancerade problem med hjälp av FEM-Design. Det visar på programmets kraft och breda tillämpbarhet, såväl ovan som under havsytan. Artikel: Love Janson Bild: Kjartan Bjelland        
Case:
FEM-Design 3D Structure: Ramboll Project Showcase
Case:
Collaboration between Peikko and StruSoft provided a new calculation feature in FEM-Design
Case:
Kineum I Platzer and NCC Property Development
Case:
Footfall Analysis in FEM-Design