What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Tips & Trix 7 och 8 - WIN-Statik

Utbredd last i Frame Analysis

En fråga som ibland når supporten är skillnaden mellan de olika utbredda laster som finns i programmet Frame Analysis och när desssa bör användas vid lutande element. Följande gäller: Vertikal utbredd last i programmet Frame Analysis kan definieras som Y-last, V-last, och L-last.

                                                     

 

Vid grafisk redovisning av lutande element presenteras alla dessa laster på samma sätt.

                                                                   

 

För ett horisontellt element är dessa tre lasttyper identiska men för lutande element skiljer de sig åt beräkningsmässigt.

 

 

Y-last

Y-last är exempelvis egenvikt.

 

                                                   

 

Lasten verkar vertikalt och beräknas med hänsyn till elementets längd. Upplagsreaktion R = 10 * 8.6/2 = 43 kN i det här fallet.

 

 

V-last

V-last är exempelvis snölast.

Lasten verkar vertikalt och beräknas med hänsyn till den horisontella längden. Upplagsreaktion R = 10 * 7.0/2 = 35 kN i det här fallet. L-last (L=Local) L-last representerar exempelvis vindlast.

 

                                                     

 

Lasten verkar vinkelrät mot elementet och beräknas med hänsyn till elementets längd. Upplagsreaktion R = 10 * 8.6/2 = 43 kN i det här fallet. Delas i programmet upp i Rv = 35 kN och Rh = 25 kN.

 

 

Beräkning av sättningar

Sättningsberäkningar i programmen Settlement, Foundation och Retaining wall utförs enligt den metod som beskrivs i boken Plattgrundläggning utgiven av SGI 1993. Beräkningen bygger på att jorden under plattan delas in i ett antal skikt. 

 

 

 

 

Då jordens egenskaper förändras är det förstås naturligt att ange ett nytt skikt men även då jorden har samma egenskaper utmed ett större djup kan det ibland vara viktigt att göra en indelning för att få tillräcklig noggrannhet i resultatet. Exempel:

 

 

 

I det här fallet gäller friktionsjord och beräkningen av sättningar utförs med hänsyn till jordens E-modul som har samma värde ner till 6 m djup. Indelning görs i fem skikt enligt ovan. Sättningen blir i det här fallet 34.2 mm. Om istället endast ett skikt anges enligt nedan med i övrigt oförändrad indata händer följande.

 

 

 

 

 

Sättningen blir nu endast 19.6 mm alltså en skillnad på 43%. Detta visar att indelningen är för grov i det här fallet. Hur indelningen bör göras i varje enskilt fall kan variera men om man är osäker kan en framkomlig väg vara att pröva några olika indelningar för att se när resultatet stabiliseras.

 

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you