What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Tips och tricks i WIN-Statik

Tips och tricks i WIN-Statik

Under denna rubrik kommer ärenden som då och då förekommer på WIN-Statik supporten att presenteras.

Den här gången behandlas instabilitet i Frame Analysis.

Hur nodtyper, stagning och tväravstyvningar påverkar instabiliteten i Frame Analysis


Viktigt! En nod som definieras med verktyget Element kommer automatiskt att anses vara sidostagad med hänsyn till böjknäckning ut ur ramplanet. Önskas ingen sidostagning med hänsyn till knäckning kan istället verktyget Ostagad nod användas. Noden anses då endast tillräckligt vridstyv för att gaffellagring med hänsyn till vippning kan förutsättas.

I fallet ovan är såväl knäcklängden med hänsyn till böjknäckning ut ur ramplanet som vippningslängden 2m.

I det här fallet är knäcklängden med hänsyn till böjknäckning 6 m medan vippningslängden är 2 m.

Kontinuerlig sidostagning

I dialogrutan ovan anges kontinuerlig sidostagning på högra sidan av element 1 och 3.

Punktvis sidostagning

I dialogrutan ovan anges punktstag med c/c 2 m vid ovankant av element 2. 

För att visa angiven sidostagning grafiskt kan nedanstående val aktiveras.

Vilket då visas enligt nedan:

När kontinuerlig stagning angetts vid båda kanter kan ingen knäckning eller vippning ut ur ramens plan förekomma. När ena kanten är kontinuerligt stagad kan ingen ren böjknäckning ut ur planet förekomma men eftersom den fria kanten kan böja ut kan vridknäckning förekomma.

När punktstag angetts kan böjknäckning ut ur planet och vippning mellan stagen förekomma. För ren böjknäckning ut ur planet beräknas knäcklängden med hänsyn till samtliga stöd oavsett kant. För vridknäckning beräknas knäcklängden för varje kant för sig och det maximala värdet används. För vippning slutligen beräknas kapaciteten endast med hänsyn till de stag som befinner sig vid en kant som är tryckt för den aktuella lastkombinationen.

Punktstag angivna vid en dragen kant ingår inte beräkningen av kapacitet med hänsyn till vippning. 

Vid kontinuerlig stagning av en dragen kant beräknas kapaciteten för bunden vippning.

För ett element med momentfördelning och punktstag enligt ovan kommer ingen hänsyn att tas till stödet längst till höger eftersom det befinner sig vid en dragen kant.

Elementet kommer då att indelas i tre delar med längderna 2m, 2m och 4m.

Tväravstyvningar

I dialogrutan för Tväravstyvningar anges att elementets liv eventuellt är försett med tväravstyvningar. Om tväravstyvningar anges kan kapaciteten med hänsyn till livbuckling höjas för slanka liv. Tväravstyvningar kan bara anges för öppna tvärsnitt.

Enligt ovan är två tväravstyvningar angivna för element 2. 

Med valet Detaljer kan slutligen all angiven indata för dimensioneringen visas grafiskt såsom för element 2 nedan.

Kapacitet


Flera av de kapaciteter som används i kontrollrutan ovan är beräknade med hänsyn till någon form av instabilitet. Mer information avseende hur instabilitet reducerar bärförmågan erhålls med valet Kapacitet.

Ur rutan ovan kan då utläsas att det med hänsyn till vippning finns stagningar 2 m och 4 m ut på elementet. Ren böjknäckning ut ur ramens plan beräknas med knäcklängd 2 m med hänsyn till angivna stag. Vridknäckning sker dock för en knäcklängd motsvarande hela längden 8 m då ena flänsen är ostagad. Skjuvbuckling av livet sker med hänsyn livavstyvningar angivna 2.67 m och 5.34 m utmed elementet.

 

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you