What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Hur anges vinklar i Retaining Wall ?

Hur anges vinklar i Retaining Wall ?

 

Vid support gällande programmet Retaining Wall så handlar det ofta om vilka vinklar som skall anges i programmet, totalt upp till sex stycken beroende på vilka förhållanden som gäller.

Beräkning sker i programmet för fyra fall. Dels jordtryck mot väggen och dels jordtryck mot brottytan.

Sedan kan en del av överlasten på marken som befinner sig närmast muren vara gynnsam varför fallet där denna del tas bort också kontrolleras, vilket ger fyra fall.

 

Ground properties

Under valet Ground properties anges vid friktionsjord friktionsvinkeln enligt nedan.

Vinkeln styr beräkningen av tillåtet grundtryck enligt Allmänna Bärighetsekvationen liksom glidningskapaciteten under plattan. Formler för dessa beräkningar visas i boken Plattgrundläggning utgiven av SGI 1973. Där finns också rekommenderade värden för olika friktionsjordar.

Back- and front fill data

Active pressure

Om valet aktivt jordtryck (Active pressure) är aktivt anges vinkeln F som gäller friktionen för fyllningen bakom muren och kan även den vid friktionsjord väljas enligt tabellen ovan.

Sedan anges även vinkeln för väggens friktion Fav som påverkar rotations- och glidkapaciteten för fallet jordtryck mot vägg. Lämpligt värde för friktion mot betong kan förslagsvis hittas i olika tabellverk. Ju högre värde desto gynnsammare beräkning.

Under knappen Advanced finns möjlighet att ange ytterligare vinklar gällande brottytan. Dessa påverkar rotations- och glidkapaciteten för fallet jordtryck mot brottyta. Det gäller brottytans friktion Faw och brottytans vinkel w.

Med brottytans lutning ω = 0 och friktionen i brottyta Faω = 0 erhålls en traditionell stödmursberäkning med vertikal brottyta och horisontellt verkande jordtryck (defaultvärden).

Med brottyta avses här den yta som avgränsar fyllningen ovanpå bakplattan från bakomvarande fyllning som utövar jordtryck. Vid stjälpning roterar fyllningen ovanpå bakplattan tillsammans med stödmuren. Friktion i brottytan erhålls vid rotationen och kan tas i anspråk genom att ange en friktionsvinkel som är större än noll för brottytan. Är man osäker bör man alltså välja defaultvärdena på dessa vinklar men en gynnsammare beräkning kan alltså erhållas om en friktionsvinkel anges för brottytan.

Om passivt jordtryck (Passive pressure) är aktivt anges en friktionsvinkel även för fyllningen framför muren. I ett sådant läge måste förstås säkerställas att inte fyllningen senare avlägsnas

At rest pressure

Om valet vilojordtryck (At rest pressure) är aktivt anges vinkeln F för friktionen för fyllningen bakom muren liksom vid aktivt jordtryck. Väggens friktion anges inte och möjlighet att påverka brottytans friktion och lutning är inte längre möjligt. I detta fall gäller alltså en traditionell stödmursberäkning enligt ovan.

Hänsyn kan även nu tas till den gynnsamma effekten av passivt jordtryck.

Compacted

Om valet packad återfyllning (Compacted) är aktivt anges vinkeln F för friktionen för fyllningen bakom muren liksom vid aktivt jordtryck och vilojordtryck. Liksom vid vilojordtryck anges inte väggens friktion eller brottytans friktion och lutning.

I det här fallet anges avståndet zp till punkten där jordtrycket når värdet ph samt detta jordtryck.

Hänsyn kan även i detta fall tas till den gynnsamma effekten av passivt jordtryck.

 

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you