What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Dimension 2019

Dimension 2019

Hermed udsendes årets opdatering til Dimension programpakken.

Opdateringen fra version 2018 til 2019 indeholder i korte træk følgende ændringer:

Stringerprogrammet:

 

I Tværsnit er der tilføjet opstilling og beregning af tværsnitskonstanter for komposit tværsnit. Disse tværsnit kan desuden importeres i Plan Ramme.

I Fundering er beregningen af gennemlokning af fundaments pladen forbedret og der er rettet fejl i beregningen.

Menu programmet er kommet i både en dansk og engelsk udgave og der er tilføjet nyheder.

Desuden er der rettet en lang række indrapporterede fejl og uhensigtmæssigheder.

Her kan du se vores Release video af Dimension-Programmerne 

Webinars

Vi afholder en række webinarer omhandlende faglige emner i programmerne.

Her kan du bla. blive opdateret på følgende:

Dimension 2019 - Nyheder i den nye version. Afholdes 6. februar - Tilmeld dig her

Stringer program - beregningsgrundlag. Afholdes 27. februar - Tilmeld dig her

Stringer program (På engelsk) - Input - Calculation - Output.  Afholdes d. 28. februar - Tilmeld dig her

Opdateringsvejledning

Installationsvejledning kan hentes her.

Da opdateringen benytter en ny licensfil, kan der være behov for at hente denne. Se nedenstående videoer:

 

Ved problemer med installationen kan vores support kontaktes på telefon 7070 7307

Menuprogram

Dette er opdateret med links til vores nye hjemmeside.

Programmet findes nu både på dansk og på engelsk.

Der er tilføjet nyheder, så at disse nu kan læses direkte fra Menu programmet.

Konfiguration

Der er nu ryddet op, så links til ikke eksisterende programmer er fjernet.

Desuden er filerne til opsætning af sidehoved, flyttet fra programbiblioteket (hvilket kunne betyde problemer med at skrive til disse filer) til brugerens AppData/Roaming/Strusoft/-Dimension/Konfigation.

Der er tilføjet opsætning herunder sidehoved og sidefod, og navn/placering på standard fil for Stringer-programmet.

Stringer

Der er tilføjet mulighed for at udføre en elastisk eller plastisk ikke lineær beregning. I den ikke lineære beregning opstår der normalkræfter i forskydsningsfelterne. Det er disse normalkræfter der nu tages i regning. Dette er nødvendigt hvis der regnes på plastisk materiale samt for ikke rektangulære forskydningsfelter.

Materialerne kan for den ikke lineære beregning regnes elastisk (dvs. lineære elastisk) eller plastisk.

For den plastiske beregning regnes der lineær elastisk op til flydespændingen for armeringen, hvorefter denne regnes at flyde. Betonen regnes i træk af revne med en trækstyrke på 0. Betonen regnes i tryk at have en spændings-tøjningskurve svarende til DS/EN 1992-1-2- 3.1.5.

Forskydningsfelterne skal helst være rektangulære. For ikke rektangulære forskydningsfelter fås en tilnærmet løsning. Der gives en advarsel hvis vinklen mellem stringerne afviger mere end 10 grader i den lineære beregning og 25 grader i den ikke lineære beregning fra at være rektangulær, svarende til en vinkel mellem stringerne på 90 grader.

Hvis længden af to modstående stringere afviger mere end en faktor 2/3 vil der ikke blive gennemført nogen beregning. Denne begrænsning fastholdes indtil der er foretaget en nærmere analyse af resultaterne for ikke rektangulære forskydningsfelter.

I Stringer-programmet er der tilføjet Svensk, Norsk, Finsk og Britisk National Annex.

Der er tilføjet mulighed fo at definere en udskriftsstandard, som man kan bruge igen senere.

Der er kommet en mulighed for at opsætte en (firma) standard, så at generelle data, opsætning, lastgrupper og lastkombinationer indhendes fra en standard fil ved generering af en ny sag samt mulighed for at opsætte sidehoved og sidefod til brug ved udskrifter. 

"..." knapper, som tidligere ikke var implementeret, er nu implementeret.

Tværsnit

Der er i programmet blevet mulighed for at beregne tværsnitskonstanter for komposit tværsnit. Der defineres et standardmateriale, som kan være træ, stål, eller et brugerdefineret materiale. For hver enkelt polygon defineres hvilket materiale det består af (træ, stål eller brugerdefineret).

Ved beregning af kompositmateriale, vægtes de enkelte polygoners bidrag, idet der ved beregning af tvætsnitskonstanter ganges et forhold på som er lig med den enkelte polygons karakteristiske E-modul divideret med det valgte standardmateriales karakteristiske E-modul. Overfladen ut og uf er dog ikke vægtet. 

Fundering og støttevæg

I Fundering og Støttevæg er tegningen af armeringsretningerne for fundamentspladen ændret så den skulle være nemmere at forstå, idet længde og tværretning er erstattet af x- og y- retning.

I Støttevæg er geometritegningen i udskriften af støttevæggen ændret så ændringer i bredden og højden af fod og tåen bliver vist på tegningen. 

I Fundering er beregningen af gennemlokningen af fundamentspladen ændret. Det er nu mulighed for rundinger i gennemlokningsfiguren. Der er dels tilføjet grafik for gennemlokningsfiguren. Desuden er fejl i beregningen rettet. Såfremt der ønskes beregnet gennemlokning af fundamentspladen, er forskydningsberegningen i snittene fjernet.

Plan Ramme og Kontinuerlige Betonbjælker

I Plan Ramme er der mulighed for at importere komposit tværsnit, som er oprettet i Tværsnit.

Der regnes med de tværsnitskonstanter, som er beregnet i Tværsnit. Der er mulighed for at regne snitkræfter og deformationer på komposit tværsnit. Der er ikke mulighed for at regne udnyttelser.

Resultatskærmbilledet for materialerne har fået nyt design, hvor kurverne vises i en figur. 

I Træ og Brand er beskyttelsestiden flyttet over på det enkelte tværsnit, så der nu kan haves forskellig beskyttelsestid på de enkelte tværsnit.

I Træ er udskriften for runde tværsnit ændret, så det nu er muligt at se at der er et rundt tværsnit, og beregningen af vridningsinertimomentet er rettet, idet der var en mindre fejl.

I Betonmodulet er udskriften og brugergrænsefladen tilføjet en konklusion (Max. lastkombination) for forslaget til bøjlearrangement. Denne benyttes også til export til dxf for rektangulære profiler. Denne kan anvendes som produktionstegning. 

Betonplader

Der er rettet en fejl i programmet, som især kunne opstå ved 1 lag armering placeret i underside eller overside. Herved kunne brudmomentet blive 0, hvorved programmet i de senere beregninger gik ned. Brudmomentet er nu sat så det lidt over 0.

Desuden er en mindre fejl i gennemlokningen af pladen rettet. Dette er sket i forbindelse med tilretningen af gennemlokningen i Fundering.

Øvrige rettelser

I alle betonprogrammer er fyck for armeringen rettet så den er lig med fyk. Tidligere blev den beregnet som 0,8*fyk. 

I Søjler og Vægge er resultatbilledet til venstre side udvidet, så udnyttelsen kan ses, uden at man skal udvide dette skærmbillede. Der er desuden foretaget mindre rettelser af brugergrænseflade, udskriftet og hjælperfiler.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you