What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Böjknäckning av betong – Tre olika metoder i EC2

Det finns tre metoder att beräkna betongknäckning i EC2. Den Generella metoden enligt EC2 5.8.6 samt de förenklade metoderna, Styvhetsmetoden enligt 5.8.7 och Krökningsmetoden 5.8.8. Den Generella metoden bygger på ickelinjära beräkningar där en verklig 2ord beräkning genomförs samtidigt som hänsyn hela tiden tas till konstruktionens förändrade styvhet pga uppsprickning. Vid de båda förenklade metoderna beräknas 2ord moment med olika formler där de ingående parametrarna kalibrerats fram med hjälp av den Generella metoden. Den Generella metoden kräver förstås datorberäkningar medan de båda andra även kan utföras för hand.

När det gäller WIN-Statik så kan två program hantera böjknäckning av betong, Concrete Column och Frame Analysis. Med Concrete Column kan beräkningar enligt de båda förenklade metoderna utföras medan Frame Analysis kan hantera alla tre.

De tre metoderna kan ibland ge ganska olika resultat men är alla godkända enligt det Svenska annexet. Man kan inte säga att någon av de tre metoderna i alla lägen ger det mest gynnsamma resultatet utan detta kan variera med situationen. Vid samtliga metoder är det viktigt att ta hänsyn till det effektiva kryptalet i ULS (Ultimate Limit State) som det handlar om här.

De supportärenden gällande böjknäckning av betong som kommer in handlar ofta om två situationer

1. Vid den första har man använt Frame Analysis och beräknar en helt symmetrisk pelare men får ganska olika resultat när det gäller instabilitet i planet och ut ur planet vilket konfunderar. Normalt har man då använt programmets defaultvärden och får då en dimensionering enligt den Generella metoden i planet men enligt Styvhetsmetoden ut ur planet. Som default utförs en 2ord analys i programmet eftersom detta val är aktiverat.

Om en 2ord analys utförs används den Generella metoden i planet men om 2ord analys avaktiveras kommer den av de förenklade metoderna som är vald att användas. Ut ur planet kan inte den generella metoden användas eftersom detta är ett plant ramprogram. Där används någon av de förenklade metoderna där Styvhetsmetoden är default.

För att få samstämmiga resultat kan alltså 2ord analys avaktiveras varvid den av de förenklade metoderna som är vald kommer att användas i båda riktningar.

2. Det andra fallet är likartat men handlar då om att man gjort en beräkning i Concrete Column, normalt med Styvhetsmetoden som är default. Sedan kontrollerar man beräkningen i Frame Analysis med en 2ord analys och får då ett annat resultat i planet av samma skäl som ovan beskrivits. Även här är då lösningen att avaktivera 2ord analys för att få samstämmiga resultat.

Vilken metod som använd visas i resultatrutan.

Vilken metod ska man då använda? Det finns inget generellt svar på vad som är bäst i varje enskild situation och som ovan påpekades ger ingen av metoderna alltid det mest gynnsamma resultatet. Den Generella metoden innebär förstås de mest avancerade beräkningarna och kanske den då också ligger närmast verkligheten. Den reducerade styvheten pga uppsprickning har ofta stor inverkan på bärförmågan vilket lätt kan kontrolleras genom att göra en jämförande beräkning utan uppsprickning i Frame Analysis.

En effekt som vi uppmärksammat under alla år med support kring detta är dock att när det gäller konstruktioner med begränsad armering tex väggar så ger Styvhetsmetoden ofta en markant lägre bärförmåga jämfört med övriga metoder.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you